Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Pálení čarodějnic / Stavění máje 2024
1 2 3 4
Motocross - Nova / SMK 2024
5
6 7 8 9 10
Muškaření - Rybářské závody
11
Meotarové divadlo
Muškaření - Rybářské závody
12
Muškaření - Rybářské závody
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
Vernisáž výstavy keramiky
Výstava keramiky
25
Výstava keramiky
26
Výstava keramiky
Klášterecká pouť - Hasiči "Bouda"
27 28 29 30 31 1
Dětský den - SDH
Turistický pochoďák 2024
2

Odpadový kalendář

P Ú S Č P S N
29 30 1
PLAST 1. 5. 2024
2 3 4
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 4. 5. 2024
5
6
SKO, PAPÍR A BIO 6. 5. 2024
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
PLAST 16. 5. 2024
17
BIO 17. 5. 2024
18
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 18. 5. 2024
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
PLAST 29. 5. 2024
30 31
BIO 31. 5. 2024
1
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 1. 6. 2024
2

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Strategie rozvoje obce

Strategie rozvoje obce 

OBEC KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ

Místní Program obnovy venkova obce Klášterec nad Orlicí na roky 2020 –2024

Místní Program obnovy venkova vychází z programu rozvoje obce zastupitelstva obce Klášterec nad Orlicí zvoleného ve volbách v říjnu 2018.

Z Programu obnovy venkova obce Klášterec n. Orlicí na uplynulé období byla značná část záměrů splněna:

- byl zasíťován Matyášův kopec a vzniklo 21 stavebních parcel;

- bylo rekonstruováno 12 bytů v obecních bytových domech;

- byla rekonstruována budova čp. 167 (Obecní dům), kde vzniklo nové sídlo, kanceláře a zázemí obce, obřadní místnost a zůstala zachována dřívější          lékařské ordinace, knihovna, klub důchodců a rodinný klub;

- byla snížena energetická náročnost veřejných budov - Obecního domu, sokolovny a školy;

- od Sdružení Emauzy ČR byla převzata budova čp. 182, čímž je celý areál bývalých kasáren majetkově připraven k revitalizaci;

- formou finanční podpory byl zajištěn provoz prodejny o. d. Konzum ve Zbudově a tím zajištěna obslužnost poloviny obyvatel obce;

- poblíž MŠ byl instalován radar a ukazatel rychlosti vozidel;

- byla provedena rozsáhlá oprava místní komunikace v úseku sokolovna – pila na horním konci a další opravy komunikací

- bylo pořízena starší hasičská cisterna Tatra 815 pro místní jednotku SDH. Dále byl připraven projekt dostavby garáže hasičské zbrojnice, projekt však nebyl realizován, řešení se nelíbilo členům SDH

- byl změněn systém ukládání směsného odpadu a jeho svozu a realizován systém sběru biologického odpadu.

 

Jako podklady k tvorbě nového místního Programu obnovy venkova obce Klášterec nad Orlicí zastupitelstvo využilo:

- svých záměrů v oblasti obnovy a rozvoje obce ve volebním období 2018 –2022;

- návrhů Výboru pro rozvoj obce, který se jakožto poradní orgán zastupitelstva věnuje především přípravě a realizaci obnovy a rozvoje obce;

- předchozí Program obnovy venkova na roky 2015–2019 a jeho nesplněné resp. nedokončené body;

- znalosti místních poměrů, názorů obyvatel i návštěvníků obce, činnosti spolků, školy a školky, firem a dalších institucí v obci;

- finančních možností obce, tj. zejména rozpočtových zdrojů, dotačních programů a ochotě přijmout úvěry.

 

Na základě uvedených podkladů jsou záměry obce především tyto:

1. Oblast bytová

Obnovovat a rozvíjet možnosti bydlení v obci, zejména:

a) postupně obnovovat bytový fond ve vlastnictví obce od potřebné údržby až po pokračování kompletních rekonstrukcí bytů a domů;

b) sledovat energetickou náročnost budov pro bydlení a dle potřeb a možností pokračovat

v jejich zateplování a snižování energetická náročnost vytápění a ohřevu vody;

c) rozšířit možnosti parkování pro obyvatele bytových domů;

d) podpořit, a to i formou prodeje nebo pronájmu obecních pozemků, rozšiřování zahrádkářské osady;

e) podporovat budování rodinných domů v obci, zejména na Matyášově kopci;

f) připravovat záměr rozšíření Matyášova kopce o další stavební parcely

g) uvažovat o částečné privatizaci bytového fondu obce

2. Oblast občanské vybavenosti

Rozšiřovat, obnovovat a modernizovat občanskou vybavenost obce, snižovat energetickou náročnost jejího provozu, zlepšovat podmínky pro život a práci v obci. Zejména:

a) stále modernizovat MŠ a ZŠ, rekonstruovat třídy, snižovat energetickou náročnost provozu škol, řešit vzduchotechniku, dále v MŠ rekonstruovat vodo a elektroinstalaci;

b) rekonstruovat čp. 135 – Kovárna. Dům s pohostinstvím, s klubovnami myslivců a rybářů a s nevyužitými místnostmi plánovanými pro uvažované regionální muzeum (do r. 2018 využívané jako volební a obřadní místnost). Budova přestavěná kolem roku 1985 z bývalé kovárny, dílny a bytu, nevyhovuje po stránce hydroizolací, elektroinstalace, odvětrávání, energetické náročnosti atd.;

c) řešit úpravu centra obce včetně parkování v centru obce. Současných cca 10 míst v okolí pohostinství, občerstvení, prodejny ŽIVY, a.s. a školy zdaleka nestačí potřebě obyvatel ani návštěvníků obce;

d) řešit úpravu veřejného prostranství mezi ZŠ, MŠ a hřištěm, úprava prostoru točny autobusu

e) řešit úpravu prostoru hlavního vstupu a prostoru okolo ZŠ a MŠ, pořizovat a obnovovat herní prvky v zahradě MŠ a ZŠ

f) postupně obnovovat veřejné osvětlení, s cílem snížit energetickou náročnost, zlepšit kvalitu osvětlení a centrálním (dálkovým) ovládáním zjednodušit obsluhu;

g) obnovovat technické vybavení obce (např. zastaralá sekačka a křovinořez, traktor z roku 2008, chybějící malé nákladní auto a sněhová fréza);

h) obnovit rekonstruovat prostor nového hřbitova p. p. č. 1351/5 (komunikace uvnitř hřbitova, oplocení, likvidace staré výsadby keřů a stromořadí, nová výsadba, uložení odpadů, zdroj vody, oprava budovy márnice);

i) podpořit další úpravy a modernizaci budovy sokolovny (vytápění, skladové prostory, hydroizolace atpod.) využívané mj. ke školní tělovýchově, činnosti místních sportovních oddílů, divadelního souboru a jako kulturní dům;

j) snažit se o zachování potravinové obslužnosti obyvatel místní části Zbudov, finančním příspěvkem podporovat udržení provozu prodejny potravin;

k) řešit bydlení pro seniory.

 

3. Bývalá kasárna

Revitalizovat celou lokalitu "bývalých kasáren". Půjde o projekčně, časově i finančně velmi náročný záměr. Jedná se o část bývalých kasáren české a později sovětské armády, kterou po 20 let využívala ke své činnosti charitativní organizace Emauzy ČR. Po hospodaření a následném krachu tohoto sdružení se obci vrátily budovy v dezolátním stavu.

Možné využití:

- skladové hospodářství obce (garážování strojů, uložení nářadí, materiálů a vybavení);

- výstavba nové hasičárny a hasičského cvičiště;

- sběrný dvůr(místo) pro odpadové hospodářství;

- budování služeb sociálních (bydlení pro seniory) a zdravotních(rehabilitace, masáže atd.);

- umožnit a podporovat drobné podnikání.

4. Oblast bezpečnosti v dopravě

Bezpečnost a plynulost dopravy v obci by se měla zvýšit realizací těchto záměrů:

a) nalezení vhodného trasování a vybudování chodníků podél hlavní komunikace, zejména v místě spojujícího centrum obce s hustě obydlenou částí obce "Zbudov";

b) vybudování mostu (lávky) pro pěší a cyklisty přes Divokou Orlici mezi loukou „za Kašparovi“ čp. 4 a školou, popř. lávky mezi hřištěm a bývalým lomem;

c) údržba, oprava, obnova a výstavba místních i účelových komunikací v obci včetně příkopů a údržby zeleně podél nich, pravidelná oprava a údržba komunikací, jejichž síť vzhledem k rozlehlosti obce čítá více než 40 km.

d) doplňování a údržba dopravního značení u komunikací obce, včetně dopravního zařízení pro zvýšení bezpečnosti dopravy (např. měření rychlosti)

5. Oblast bezpečnosti - ochrany životů, zdraví a majetku

Bezpečnost zahrnující i požární ochranu chceme zvýšit těmito opatřeními:

a) pořízení nové nebo mírně ojeté hasičské cisterny. Místní hasičský sbor využívá při zásazích vozidlo LIAZ CAS 706 staré 44let a Tatra 815 stará cca 35 let, jejichž spolehlivost a náklady na zajištění provozu a akceschopnosti odpovídají tomuto stáří, kromě toho neodpovídají modernímu pojetí hasičských zásahů;

b) pořízení dopravního vozidla

c) v návaznosti na pořízení nového vozidla  v případě potřeby provést rekonstrukci hasičské zbrojnice popř. vystavět novou

d) zdokonalením protipovodňových opatření;

e) zvýšení rychlosti a přesnosti informovanosti občanů i právnických osob, např. instalací hlásičů, kamerových systémů, zřízením veřejného rozhlasu nebo formou SMS, sociálních sítí apod.

 

6. Oblast životního prostředí a odpadového hospodářství

V této rychle se vyvíjecí a měnící se oblasti chceme realizovat:

a) výstavba nebo rekonstrukce kanalizace v obci v návaznosti na projekt rozšíření stávající kanalizace;

b) vzhledem k několika posledním suchým rokům a očekávání suššího klimatu navrhnout a postupně realizovat opatření k lepšímu hospodaření s vodou v obci, v komunální sféře i mezi občany;

c) rozšířit vodovod;

d) vybudovat sběrný dvůr (sběrné místo) pro odpadové hospodářství.

7. Oblast volnočasových aktivit, kulturního a sportovního vyžití a turistiky

V obci s velkým počtem aktivních obyvatel a množstvím turistů a návštěvníků může být záměrů v této oblasti velké množství. Pro nejbližší období plánujeme:

a) pokračovat v budování resp. v údržbě, opravách a rozšiřování turistických tras, cyklostezek, běžkařských tratí, fotbalového hřiště, dětských hřišť a malého skateparku;

b) udržovat, rozšiřovat popř. budovat nové turistické trasy, naučné stezky (nová naučná stezka „Po skalách“), cyklostezky apod. a zázemí pro turisty (veřejné tábořiště, parkoviště u výchozích míst atd.);

c) udržovat, obnovovat a rozšiřovat dětská hřiště, zejména v okolí ZŠ, MŠ, v částech obce s větším množstvím mladých rodin (např. bytové domy, Matyášův kopec), v oddychových zónách apod.;

d) prodloužit zastřešení venkovního prostoru u čp. 229 (kiosek na fotbalovém hřišti) jako podporu letním akcím pořádaným v tomto prostoru při nepřízni počasí;

e) obnovit a rozšířit informační systém v obci a modernizovat informovanost na webu a nově také na sociálních sítích;

f) modernizovat nebezpečné a fyzicky i morálně zastaralé asfaltové hřiště u sokolovny položením umělého sportovního povrchu, čímž vznikne hřiště pro tenis, basketbal, volejbal a další podobné sporty s menším rizikem zranění a zlepšením podmínek pro školní výuku tělovýchovy i sportování veřejnosti;

g) rekonstruovat prostor klubu důchodců v čp. 167 včetně opravy schodiště

h) rekonstruovat prostor knihovny, prostor pro výstavy a kulturní akce v čp. 167

i) zřídit (vybudovat) regionální muzeum. To by připomínalo stará řemesla, starou zemědělskou i jinou techniku, způsob života v minulosti, ale také např. dislokaci československého a poté sovětského vojska v místních kasárnách, budování pastvinské přehrady apod.;

j) podporovat opravy a údržbu kostela, kaplí a dalších sakrálních staveb i jiných malých památek;

k) zpřístupnit místní kostel k turistickým prohlídkám; zpřístupnit k prohlídkám i půdu kostela v návaznosti na projekt opravy krovu a střechy kostela

l) podporovat kulturní a sportovní akce konané v obci(Klášterec = obec kultury a sportu).

 

Program je souhrnem záměrů, které v celkovém kontextu mají za cíl udržet a rozvíjet obec tak, aby v ní obyvatelé našli bydlení, práci i využití volného času. Tím bychom chtěli udržet popř. i zvýšit počet obyvatel obce, od čehož se zpětně odvíjí udržení plnohodnotného chodu základní a mateřské školy, hromadné dopravy, obchodů a dalších služeb v obci.

Obec a její zastupitelstvo své záměry navrhuje a realizuje v úzké spolupráci s místními spolky, s MAS Orlicko, se svazky obcí „Sdružením obcí Orlicko“ a „Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou“ a rovněž s místními podniky a podnikateli. Přirozeným partnerem je rovněž Pardubický kraj.

Tento Program obnovy venkova obce Klášterec nad Orlicí na roky 2020 – 2024 schválilo zastupitelstvo obce dne 28. 8. 2019 usnesením č. 200/19.

V Klášterci nad Orlicí dne: 28. 8. 2019

Zdeněk Bureš, v. r.                                                                           Bc. Lenka Ševčíková, v. r.

místostarosta                                                                                     starostka