znak Klášterec nad Orlicí
mapa Obec založena roku 1280

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Strategie rozvoje obce

 

Místní Program obnovy venkova obce Klášterec nad Orlicí na roky 2020 –2024

Místní Program obnovy venkova vychází z programu rozvoje obce zastupitelstva obce Klášterec nad Orlicí zvoleného ve volbách v říjnu 2018.

Z Programu obnovy venkova obce Klášterec n. Orlicí na uplynulé období byla značná část záměrů splněna. Zejména:

- byl zasíťován Matyášův kopec a vzniklo 21 stavebních parcel;

- bylo rekonstruováno 12bytů v obecních bytových domech;

- byla rekonstruována budova čp. 167 (Obecní dům), kde vzniklo nové sídlo, kanceláře a zázemí obce, obřadní místnost a zůstala zachována dřívější lékařské ordinace, knihovna, klub důchodců a rodinný klub;

- byla snížena energetická náročnost veřejných budov-Obecního domu, sokolovny a školy;

- od Sdružení Emauzy ČR byla převzata budova čp. 182, čímž je celý areál bývalých kasáren majetkově připraven k revitalizaci;

- formou finanční podpory byl zajištěn provoz prodejny o. d. Konzum ve Zbudově a tím zajištěna obslužnost poloviny obyvatel obce;

- poblíž MŠ byl instalován radar a ukazatel rychlosti vozidel;

- byla provedena rozsáhlá oprava místní komunikace v úseku sokolovna –pila na horním konci a další opravy komunikací

- bylo pořízena starší hasičská cisternaTatra815pro místní jednotku SDH. Dále byl připraven projekt dostavby garáže hasičské zbrojnice, projekt však nebal realizován, řešení se nelíbilo členům SDH

- byl změněn systém ukládání směsného odpadu a jeho svozu a realizován systém sběru biologického odpadu.

Jako podklady k tvorbě nového místního Programu obnovy venkova obce Klášterec nad Orlicí zastupitelstvo využilo:

- svých záměrů v oblasti obnovy a rozvoje obce ve volebním období 2018 –2022;

- návrhů Výboru pro rozvoj obce, který se jakožto poradní orgán zastupitelstva věnuje především přípravě a realizaci obnovy a rozvoje obce;

- předchozí Program obnovy venkova na roky 2015–2019 a jeho nesplněné resp. nedokončené body;

- znalosti místních poměrů, názorů obyvatel i návštěvníků obce, činnosti spolků, školy a školky, firem a dalších institucí v obci;

- finančních možností obce, tj. zejména rozpočtových zdrojů, dotačních programů a ochotě přijmout úvěry.

 

Na základě uvedených podkladů jsou záměry obce pro období 2020–2024především tyto:

 1. Oblast bytová

Obnovovat a rozvíjet možnosti bydlení v obci, zejména:

 1. a) postupně obnovovat bytový fond ve vlastnictví obce od potřebné údržby až po pokračování kompletních rekonstrukcí bytů a domů;
 2. b) sledovat energetickou náročnost budov pro bydlení a dle potřeb a možností pokračovat

v jejich zateplování a snižování energetická náročnost vytápění a ohřevu vody;

 1. c) rozšířit možnosti parkování pro obyvatele bytových domů;
 2. d) podpořit, a to i formou prodeje nebo pronájmu obecních pozemků, rozšiřování zahrádkářské osady;
 3. e) podporovat budování rodinných domů v obci, zejména na Matyášově kopci;
 4. f) připravovat záměr rozšíření Matyášova kopce o další stavební parcely
 5. g) uvažovat o částečné privatizaci bytového fondu obce
 6. Oblast občanské vybavenosti

Rozšiřovat, obnovovat a modernizovat občanskou vybavenost obce, snižovat energetickou náročnost jejího provozu, zlepšovat podmínky pro život a práci v obci. Zejména:

 1. a) stále modernizovat MŠ a ZŠ, zejména rekonstruovat vodo a elektroinstalace v MŠ a snížit energetickou náročnost provozu a vytápění;
 2. b) rekonstruovat čp. 135 –Kovárna. Dům s pohostinstvím, s klubovnami myslivců a rybářů a s nevyužitými místnostmi plánovanými pro uvažované regionální muzeum(do r. 2018 využívané jako volební a obřadní místnost). Budova přestavěná kolem roku 1985 z bývalé kovárny, dílny a bytu nevyhovuje po stránce hydroizolací, elektroinstalace, odvětrávání, energetické náročnosti atd.;
 3. c) řešit úpravu centra obce včetně parkování v centru obce. Současných cca 10 míst v okolí pohostinství, občerstvení, prodejny ŽIVY, a.s. a školy zdaleka nestačí potřebě obyvatel ani návštěvníků obce;
 4. d) řešit úpravu veřejného prostranství mezi ZŠ, MŠ a hřištěm, úprava prostoru točny autobusu
 5. e) řešit úpravu prostoru hlavního vstupu a prostoru okolo ZŠ
 6. f) postupně obnovovat veřejné osvětlení, s cílem snížit energetickou náročnost, zlepšit kvalitu osvětlení a centrálním (dálkovým) ovládáním zjednodušit obsluhu;
 7. g) obnovovat technické vybavení obce (např. zastaralá sekačka a křovinořez, traktor z roku 2008, chybějící malé nákladní auto a sněhová fréza);
 8. h) obnovit rekonstruovat prostor nového hřbitova p. p. č. 1351/5(komunikace uvnitř hřbitova, oplocení, likvidace staré výsadby keřů a stromořadí, nová výsadba, uložení odpadů, zdroj vody, oprava budovy márnice);
 9. i) podpořit další úpravy a modernizaci budovy sokolovny (vytápění, skladové prostory, hydroizolace atpod.) využívané mj. ke školní tělovýchově, činnosti místních sportovních oddílů, divadelního souboru a jako kulturní dům;
 10. j) snažit se o zachování potravinové obslužnosti obyvatel místní části Zbudov, finančním příspěvkem podporovat udržení provozu prodejny potravin;
 11. k) řešit bydlení pro seniory.

 

 1. Bývalá kasárna

Revitalizovat celou lokalitu "bývalých kasáren". Půjde o projekčně, časově i finančně velmi náročný záměr. Jedná se o část bývalých kasáren české a později sovětské armády, kterou po 20 let využívala ke své činnosti charitativní organizace Emauzy ČR. Po hospodaření a následném krachu tohoto sdružení se obci vrátily budovy v dezolátním stavu.

Možné využití:

-skladové hospodářství obce (garážování strojů, uložení nářadí, materiálů a vybavení);

-výstavba nové hasičárny a hasičského cvičiště;

-sběrný dvůr(místo) pro odpadové hospodářství;

-budování služeb sociálních (bydlení pro seniory) a zdravotních(rehabilitace, masáže atd.);

-umožnit a podporovat drobné podnikání.

 1. Oblast bezpečnosti v dopravě

Bezpečnost a plynulost dopravy v obci by se měla zvýšit realizací těchto záměrů:

 1. a) nalezení vhodného trasování a vybudování chodníků podél hlavní komunikace, zejména v místě spojujícího centrum obce s hustě obydlenou částí obce "Zbudov";
 2. b) vybudování mostu(lávky)pro pěší a cyklisty přes Divokou Orlici mezi loukou „za Kašparovi“ čp. 4 a školou, popř. lávky mezi hřištěm a bývalým lomem;
 3. c) údržba, oprava, obnova a výstavba místních i účelových komunikací v obci včetně příkopů a údržby zeleně podél nich, pravidelná oprava a údržba komunikací, jejichž síť vzhledem k rozlehlosti obce čítá více než 40 km.
 4. d) doplňování a údržba dopravního značení u komunikací obce, včetně dopravního zařízení pro zvýšení bezpečnosti dopravy (např. měření rychlosti)
 5. Oblast bezpečnosti -ochrany životů, zdraví a majetku

Bezpečnost zahrnující i požární ochranu chceme zvýšit těmito opatřeními:

 1. a) pořízení nové nebo mírně ojeté hasičské cisterny. Místní hasičský sbor využívá při zásazích vozidlo LIAZ CAS 706staré 44leta Tatra 815 stará cca 35 let, jejichž spolehlivost a náklady na zajištění provozu a akceschopnosti odpovídají tomuto stáří, kromě toho neodpovídají modernímu pojetí hasičských zásahů;
 2. b) pořízení dopravního vozidla
 3. c) v návaznosti na pořízení nového vozidla v případě potřeby provést rekonstrukci hasičské zbrojnice popř. vystavět novou
 4. d) zdokonalením protipovodňových opatření;
 5. e) zvýšení rychlosti a přesnosti informovanosti občanů i právnických osob, např. instalací hlásičů, kamerových systémů, zřízením veřejného rozhlasu nebo formou SMS, sociálních sítí apod.

 

 1. Oblast životního prostředí a odpadového hospodářství

V této rychle se vyvíjecí a měnící se oblasti chceme realizovat:

 1. a) výstavba nebo rekonstrukce kanalizace v obci v návaznosti na projekt rozšíření stávající kanalizace;
 2. b) vzhledem k několika posledním suchým rokům a očekávání suššího klimatu navrhnout a postupně realizovat opatření k lepšímu hospodaření s vodou v obci, v komunální sféře i mezi občany;
 3. c) rozšířit vodovod;
 4. d) vybudovat sběrný dvůr (sběrné místo) pro odpadové hospodářství.
 5. Oblast volnočasových aktivit, kulturního a sportovního vyžití a turistiky

V obci s velkým počtem aktivních obyvatel a množstvím turistů a návštěvníků může být záměrů v této oblasti velké množství. Pro nejbližší období plánujeme:

 1. a) pokračovat v budování resp. v údržbě, opravách a rozšiřování turistických tras, cyklostezek, běžkařských tratí, fotbalového hřiště, dětských hřišť a malého skateparku;
 2. b) udržovat, rozšiřovat popř. budovat nové turistické trasy, naučné stezky (nová naučná stezka „Po skalách“), cyklostezky apod. a zázemí pro turisty (veřejné tábořiště, parkoviště u výchozích míst atd.);
 3. c) udržovat, obnovovat a rozšiřovat dětská hřiště, zejména v okolí ZŠ, MŠ, v částech obce s větším množstvím mladých rodin (např. bytové domy, Matyášův kopec), v oddychových zónách apod.;
 4. d) prodloužit zastřešení venkovního prostoru u čp. 229 (kiosek na fotbalovém hřišti) jako podporu letním akcím pořádaným v tomto prostoru při nepřízni počasí;
 5. e) obnovit a rozšířit informační systém v obci a modernizovat informovanost na webu a nově také na sociálních sítích;
 6. f) modernizovat nebezpečné a fyzicky i morálně zastaralé asfaltové hřiště u sokolovny položením umělého sportovního povrchu, čímž vznikne hřiště pro tenis, basketbal, volejbal a další podobné sporty s menším rizikem zranění a zlepšením podmínek pro školní výuku tělovýchovy i sportování veřejnosti;
 7. g) rekonstruovat prostor klubu důchodců v čp. 167 včetně opravy schodiště
 8. h) rekonstruovat prostor knihovny, prostor pro výstavy a kulturní akce v čp. 167
 9. i) zřídit (vybudovat) regionální muzeum. To by připomínalo stará řemesla, starou zemědělskou i jinou techniku, způsob života v minulosti, ale také např. dislokaci československého a poté sovětského vojska v místních kasárnách, budování pastvinské přehrady apod.;
 10. j) podporovat opravy a údržbu kostela, kaplí a dalších sakrálních staveb i jiných malých památek;
 11. k) zpřístupnit místní kostel k turistickým prohlídkám; zpřístupnit k prohlídkám i půdu kostela v návaznosti na projekt opravy krovu a střechy kostela
 12. l) podporovat kulturní a sportovní akce konané v obci(Klášterec = obec kultury a sportu).

Program je souhrnem záměrů, které v celkovém kontextu mají za cíl udržet a rozvíjet obec tak, aby v ní obyvatelé našli bydlení, práci i využití volného času. Tím bychom chtěli udržet popř. i zvýšit počet obyvatel obce, od čehož se zpětně odvíjí udržení plnohodnotného chodu základní a mateřské školy, hromadné dopravy, obchodů a dalších služeb v obci.

Obec a její zastupitelstvo své záměry navrhuje a realizuje v úzké spolupráci s místními spolky, s MAS Orlicko, se svazky obcí „Sdružením obcí Orlicko“ a „Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou“ a rovněž s místními podniky a podnikateli. Přirozeným partnerem je rovněž Pardubický kraj.

Tento Program obnovy venkova obce Klášterec nad Orlicí na roky 2020 –2024 schválilo zastupitelstvo obce dne 28. 8. 2019 usnesením č. 200/19.

V Klášterci nad Orlicí dne: 28. 8. 2019

Zdeněk Bureš, v. r.                                                                              Bc. Lenka Ševčíková, v. r.

místostarosta                                                                                       starostka

 

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

Místní akční skupina Orlicko


http://www.mas.orlicko.cz

Harmonogram výzev MAS Orlicko pro rok 2018

Počasí

Sobota Zataženo -1/-3 °C
Neděle Zataženo 0/-1 °C
Pondělí Polojasno 1/-1 °C
Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 2/0 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
Rodičovský bál
26
27 28 29 30 31 1 2